Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 101-120 of 368 documents

Show/Hide alternate language

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

101. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová

view |  rights & permissions | cited by
102. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivo Pezlar

view |  rights & permissions | cited by
103. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jan Zouhar

view |  rights & permissions | cited by
104. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová

view |  rights & permissions | cited by
105. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by

106. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Editorial
view |  rights & permissions | cited by

studie • articles studie • articles

107. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Klára Židková
Klára Židková
Dialogue according to Vilém Flusser
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Tento článek se zabývá filozofií dialogu Martina Bubera a filozofickými motivy, které z Bube­rovy koncepce dialogu převzal esejista a teoretik komunikace Vilém Flusser. Stať představuje Flusserovu vlastní koncepci dialogu, do níž se Buberovy myšlenky promítly. Snahou je po­ukázat, v čem se Flusserovo pojetí od Buberova odlišuje. Jde zejména o Flusserův odklon od chápání autentického dialogu jako rozmluvy dvou osob k chápání dialogu v podmínkách masové komunikace prostřednictvím médií a nových technologií. Diskutována bude i otázka, zda a jakým způsobem se vztahuje Flusserova komunikační teorie k židovské filozofii obecně.
108. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Three encounters with Jiřina Popelová
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Stať rekapituluje život a hlavní práce Jiřiny Popelové, významné české filozofky 20. století. Hlavní pozornost věnuje třem sborníkům, které vyšly k její poctě – Sborník k šedesátým naro­zeninám Jiřiny Popelové (1964), Jiřina Popelová, filozofka a učitelka filozofie (1984) a Filosofka Jiřina Popelová (2005). Podrobněji jsou připomenuty statě M. Sobotky, R. Kalivody, J. Peško­vé, P. Flosse a J. Gabriela. Ukazují přínos J. Popelové pro filozofii dějin, komeniologii, etiku, filozofii kultury a historiografii evropské a české filozofie.
109. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Correspondence between Jiřina Popelová and Robert Konečný in years 1931–1936
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Následující krátký soubor korespondence Jiřiny Popelové představuje jakési „čtvrté setkání“ s touto myslitelkou, setkání jistě nejdůvěrnější. Poodhaluje čtenáři soukromý život filozofky a její profesní i osobní vztahy.
110. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Two opinions about the near future
abstract | view |  rights & permissions | cited by
V posledním půlstoletí se stále naléhavěji ozývá otázka, zda se naše civilizace – a s ní možná i civilizace světová – neblíží svému konci. Svým způsobem na tuto otázku odpovídají i G. Li­povetsky a H. Juvin v knize Globalizovaný Západ, kterou vydali společně ve Francii v roce 2010. Zatímco Lipovetsky se snaží vybalancovat svou vizi postmoderního světa tak, aby vyústila v obraz společnosti, která nezapomíná na své (různorodé) tradice, Juvin akcentuje hrozbu globálního střetu. Oba se vyrovnávají hlavně s otázkou poměru ekonomiky a politiky a oba svým způsobem kritizují nadvládu ekonomiky nad politikou. Je přitom třeba podot­knout, že jejich záběr je časově poněkud skromnější než u takových autorů jako je např. Spen­gler nebo Toynbee, případně u těch autorů, kteří vycházejí z představy ekologické katastrofy, nicméně právě proto mohou posloužit jako materiál ke srovnání s názory svých předchůdců i současníků na společnost, která zřejmě směřuje k velkým změnám. V této souvislosti au­torka jejich názory konfrontuje s myšlenkami jejich předchůdců i současníků (Feyerabend, Fukuyama, Huntington, Popper aj.) a snaží se najít shody a rozdíly.
111. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Barbara Biháryová
Barbara Biháryová
Analysis of populism by Ernesto Laclau
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Populizmus dnes predstavuje často skloňovaný pojem tak na akademickej pôde, ako i na samotnej politickej scéne, v médiách a medzi laickou verejnosťou. Skutočnosťou je, že hoci v našej spoločnosti tento pojem používa takmer každý, len málokto vie, čo vlastne znamená. V tomto článku sa preto budeme zaoberať otázkou, ktorá sa stala predmetom analýz mnohých teoretikov, otázkou, čo je to populizmus. Jedným z tých teoretikov je Ernesto Laclau (1935–2014), ktorý populizmus nechápe ako ideológiu, ale ako istú stratégiu resp. spôsob komunikácie. V prvej časti nášho článku vymedzíme pojem „populizmus“, pričom upozorníme na jeho viaceré rozličné interpretácie ako aj na to, aké je jeho spoločné základné analytické jad­ro. V nasledujúcich častiach článku sa už zameriame na analýzu populizmu podľa Ernesta Laclaua. Cieľom nášho článku je teda analýza teórie populizmu podľa E. Laclaua v kontexte súčas­nej situácie na domácej i svetovej, nielen politickej scéne.

rozhledy a komentáře • commentaries and discussion rozhledy a komentáře • commentaries and discussion

112. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
On the 20th anniversary of the philosopher Miloš Dokulil
view |  rights & permissions | cited by
113. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Miloš Dokulil
Miloš Dokulil
Philosophy “with today’s lapse of time”
view |  rights & permissions | cited by
114. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
Brno period of Jan Steklík
view |  rights & permissions | cited by
115. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
A Journey into Russia
view |  rights & permissions | cited by

recenze • book reviews recenze • book reviews

116. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Josef Krob: Co je to čas? Lekce z filozofie
view |  rights & permissions | cited by
117. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel
Jiří Gabriel
Otakar A. Funda: K filosofii náboženství
view |  rights & permissions | cited by
118. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Brázdil
Jan Brázdil
Pavol Labuda: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie
view |  rights & permissions | cited by
119. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar
Jan Zouhar
Helena Pavličíková: František Mareš. Od fyziologie k filosofii
view |  rights & permissions | cited by
120. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Heinrich Geiselberger ( ed.): Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška
view |  rights & permissions | cited by